Kontrol Bilgi Sistemleri AŞ

Hizmetlerimiz

Arge Hibe ve Teşvik Programları

AR&GE HİBE TEŞVİK VE PROJE DANIŞMANLIĞI

KOSGEB

Ülkemizde KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla 1990 yılında faaliyetlerine başlayan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) mevcut durumda 13 farklı destek programı ile KOBİ’lerin finansal ve gelişim odaklı planlarını gerçekleştirmeye destek vermeye devam etmektedir. KOBİ destekleri ile beraber, gelişim odaklı yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirden girişime uzanan süreçte de destek sağlayan KOSGEB destekleri için gerekli adımlar ve destek türleri işletmelerin uygunluğunu araştırarak KOSGEB desteklerinden firmaların faydalanması için gerekli adımları tamamlayan Kontrol Bilgi Sistemleri, firma analizinden proje uygulamaya kadar olan tüm süreçlerde firmalara destek sağlamaktadır.

Kalkınma Ajansları:

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Temel Kalkınma Ajansı Destekleri:

  • Proje Teklif Çağrısı Yöntemi İle Sağlanan Mali Destek (KOBİ; STK; Yerel Yönetim ve Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin)
  • Teknik Destek
  • Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Bu güne kadar gerek Teklif Çağrısı Yöntemi İle Sağlanan Mali Destek, gerek Doğrudan Faaliyet Desteği ve gerekse teknik destek başlıklarında yüzlerce KOBİ’nin, çok sayıda Sanayi Kuruluşunun, Yerel Yönetim ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının projelerine profesyonel destek sağlamış olan Kontrol Bilgi Sistemleri, halen Türkiye genelinde en fazla ilde, en fazla projenin hayata geçmesine aracılık etmiş danışmanlık firmasıdır.

TÜBİTAK

51 yıldır ülkemizde Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin gelişimi adına faaliyet gösteren TÜBİTAK özel sektöre olduğu gibi üniversitelere, girişimcilere, kamu kurum ve kuruluşlarına vb. kapsamlı Ar-Ge destekleri sağlamaktadır.

1995 yılından bu yana 1501 Sanayi Ar-Ge Programı ile ülkemizde özel sektörün Ar-Ge çalışmalarına doğrudan finansal destek vermeye başlayan TÜBİTAK, 2007 yılında yalnızca KOBİ’lere yönelik 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç programını hayata geçirmiştir. 2002 yılından bu yana Ar-Ge programlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermeye başlamış olan firmamız birçok Anadolu ilinde ülkemizin ilk Ar-Ge projelerinin hayata geçmesine de aracılık etmiştir.

KIRSAL KALKINMA

Hayvancılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulmasını, orta ve büyük ölçekli ekonomik hayvancılık işletmelerin verimli çalışmasını, hayvan sağlığı, hayvan refahı için ön fizibilite çalışması önem arz etmektedir. Kontrol Bilgi Sistemleri olarak proje hazırlama ve geliştirme aşamalarında yatırımcılara bu alanda da destek sunmaktadır. Kontrol Bilgi Sistemleri hazırlanan projelerden program kapsamında başarılı olan firmalara proje takibi ve uygulama danışmanlığı hizmetlerini de sunmaktadır.

ULUSLARARASI FON KAYNAKLARI

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programları – IPA

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerde AB sürecinin daha iyi anlaşılması amacıyla Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından “Katılım Öncesi Mali Yardım Bilgi ve İletişim Hibe Programı (IPA Information and communication Programme)” adı altında yeni bir hibe programı geliştirilmiştir. Program kapsamında AB üyesi ülkeler; aday ve potansiyel aday ülkeler ve Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Programı üyesi ülkelerden tüzel kişi kuruluşların geliştirdikleri projelere hibe imkanı sağlanacaktır. Hibe programının toplam bütçesi 550.000 Avro’dur.

IPARD

Avrupa Birliği’ne üyelik öncesi kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik 2007 yılında kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) AB fonlarından tahsis ettiği geri ödemesiz milyarlarca lira para ile binlerce girişimcinin önünü açmaktadır. Bu kapsamda özellikle yeni yatırımcıların yatırımlarını 3 farklı tedbir başlığında yapılan proje başvurularına azami miktarlarda destek sağlanmaktadır. Ülkemizde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla IPARD (Kırsal Kalkınma) fonlarından yıllık ortalama 1 Milyar Avro’yu aşkın bir bütçe yatırımcıların hazırlamış oldukları projeler doğrultusunda dağıtılmaktadır. Avrupa Birliği sürecine müdahil olan her ülkeye sağlanan hibeler ile AB standartlarında üretim ve yetiştiricilik yapılması amaçlanmakta olup, Kontrol Bilgi Sistemleri ilgili alanda programdan faydalanmak isteyen müşterilerine proje hazırlama ve yürütme danışmanlık hizmeti vermektedir.

ERASMUS PLUS PROGRAMI

Topluluk Programları belirli bir süre için topluluk politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Topluluk programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile programların bütçesi oluşturulmaktadır.

Topluluk programları; İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir. Belirli alanlarda konu temelli programlardır ve yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir. Kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, yenilikçilik projeleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Katılımcı ülke için hibe olmasa da, nihai faydalanıcı için hibe niteliğindedir.

Birçok farklı topluluk programı bulunmakla birlikte Kontrol Bilgi Sistemleri olarak özellikle Erasmus + kapsamında bireyler, dernekler, kurum ve kuruluşlar ve firmalar için projeler hazırlanmaktadır. Bu amaçla özellikle Ulusal Ajans tarafından yönetilen Topluluk Programları belirli bir süre için topluluk politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Topluluk programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile programların bütçesi oluşturulmaktadır.

Topluluk programları; İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir. Belirli alanlarda konu temelli programlardır ve yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir. Kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, yenilikçilik projeleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Katılımcı ülke için hibe olmasa da, nihai faydalanıcı için hibe niteliğindedir.

HORİZON / UFUK2020 DESTEKLERİ

Ufuk2020, 80 Milyar Avro’luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı!

İlgi duyduğunuz alandaki Ufuk2020 Destekleri’ni etkin bir şekilde kullanmak bizlere ulaşarak Avrupa Teknoloji Platform ve Ağları’ndan ilgili olduklarınıza üye olup alanınızdaki faaliyetleri takip edebilirsiniz. Açık Çağrıları başvurabileceğiniz fon mekanizmaları hakkında bilgi aldıktan sonra TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri’ne başvurabilir, böylece projenizin Ufuk2020’deki başarı şansını artırabilirsiniz.

Size uygun ARGE Hibe Teşvik ve Proje Danışmanlık hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.